-جدال مکن، پس می رود خوبی و حُسن تو و مزاح مکن که جرأت می کنند و دلیر می شوند بر تو.

-از تواضع است آنکه سلام کنی بر هرکس که می گذری بر او و آنکه بنشینی در جایی که پَست تر است از مکان شریف مجلس.

-از ادب دور است ظاهر کردن خوشحالی نزد شخص غمناک.

-رام کردن و تربیت شخص جاهل و برگردانیدن صاحب عادت را از عادتش مثل معجزه است.

-اکرام مکن شخص را به آن چیزی که شاقّ و دشوار است بر او.

-پارساترین مردم کسی است که توقف کند نزد شبهه. و عابدترین مردم کسی است که به پا دارد فرائض را. و زاهد ترین مردم کسی است که ترک کند حرام را. و از همه ی مردم کوشش و مشقّتش بیشتر است کسی که ترک کند گناهان را.

-مشغول نسازد تو را روزیی که خداوند ضامن آن شده از عملی که بر تو فرض است.

منبع:منتهی الآمال ج دوم

مولف:ثقة المحدثین مرحوم حاج شیخ عباس قمی (ره)تاريخ : پنجشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۳ | ۳:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()