امـام صـادق (ع ) فـرمـود: پـیـغـمـبـر (ص ) را بـراى طـعـام دعـوت کـردنـد، چـون بـمـنـزل مـرد میزبان در آمد، مرغى را دید که روى دیوار تخم میگذاشت ، سپس مرغ افتاد و روى مـیـخـى قـرار گـرفـت ، نـه بـزمین افتاد و نه بشکست ، پیغمبر (ص ) از آن منظره در شـگـفت شد، مرد عرض کرد: از اىن تخم مرغ تعجب میکنى ؟ سوگند به آنکه ترا بحق مبعوث سـاخـتـه کـه مـن هـرگـز بـلائى نـدیـده ام . رسول خدا (ص ) برخاست و غذاى او را نخورد فرمود: کسیکه بلائى نبیند، خدا به او نیازى ندارد (لطف و توجهى ندارد).

اصول کافى ج : 3 ص : 355 روایة :20

رسـول خـدا (ص ) روزى به اصحابش فرمود: ملعونست هر مالیکه زکاتش داده نشود ملعونست هـر بـدنـى که زکاتش داده نشود، اگر چه چهل روز یکبار باشد. اصحاب عرض کردند: یا رسـول الله زکـاة مـال را مـیـدانـیـم ، زکـاة بدن چه باشد؟ فرمود: اینست که آفت و آسیبى بـبیـنـد. در ایـنـجـا رنـگ رخـسار شنوندگان دگرگون شد، چون پیغمبر (ص ) رنگ آنها را دگـرگـون دیـد فـرمـود: دانـسـتـیـد مـقـصـودم چـه بـود؟ گـفـتـنـد: نـه یـا رسـول الله ، فـرمـود: آرى ، گـاهـى مـمـکـن است به تن انسان خراشى رسد و پایش به سنگى بـرخـورد، بلغزد، سرخورد، بیمار شود، خارى به تنش خلد، و مانند اینها تا آنجا که در حدیث خویش ‍ پریدن چشم را هم یاد آور شد.

اصول کافى ج : 3 ص : 356 روایة :26

امام صادق (ع ) فرمود: در کتاب على علیه السلام است که : سخت ترین
مـردم از لحـاظ بـلا کـشـیـدن پـیـغمبرانند، سپس اوصیاء آنها، و سپس هر که از مردم نمونه آنـهـاسـت بـتـرتیب ، و مؤمن فقط به اندازه اعمال نیکش مبتلا شود، پس هر که از مردم نمونه آنـهـاسـت بـتـرتـیـب ، و مؤ من فقط به اندازه اعمال نیکش مبتلا شود، پس هر که دینش درست و عـمـلش نـیـکـو بـاشـد بـلایـش سـخـت اسـت ، و ایـن بـراى آنـسـت کـه خـداى عـزوجـل دنـیـا را پاداش مؤ من و کیفر کافر قرار نداده است ، و هر که دینش نادرست و عملش ضعیف باشد، بلایش اندکست ، بلا بمؤ من پرهیزگار از باران به زمین شیب زودتر میرسد.

اصول کافى ج : 3 ص : 358 روایة :29

اثر: ثقه الاسلام کلینیتاريخ : شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳ | ۱:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()