نشانه های آخرالزمان از کلام پیامبر اکرم (ص)- بخش اول

عبدالله بن عباس گفت: در حجة الوداع به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم فریضه ی حج را به جای آوردیم. آن حضرت حلقه ی در کعبه را گرفت سپس رویش را به سوی ما برگرداند و فرمود:«آیا می خواهید نشانه های برپایی قیامت را برایتان بیان کنم؟»

در آن روز سلمان بیش از همه ی مردم به آن حضرت نزدیک بود. مردم پاسخ دادند:«آری ای رسول خدا!»

آن حضرت فرمود:«از جمله نشانه های قیامت ترک نماز، پیروی از شهوت ها، گرایش به افکار(منحرف) ، بزرگداشت و احترام به ثروتمندان و فروختن دین در مقابل دنیاست. در چنین موقعیتی قلب فرد مومن به علت دیدن منکراتی که قادر به تغییر آنها نیست ، در درون سینه اش مانند نمک در آب ذوب خواهد شد.»

سلمان پرسید:«ای رسول خدا! آیا چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد؟»

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:«آری! قسم به کسی که جانم در دست اوست این امر اتفاق خواهد افتاد. در آن دوره ، حاکمان ظالم ، وزرای فاسق ، عارفان ظالم و افراد مورد اعتماد خیانتکار وجود خواهند داشت.»

سلمان دوباره سوال کرد:«ای رسول خدا! آیا چنین امری اتفاق خواهد افتاد؟»

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:«آری! قسم به کسی که جانم در دست اوست ، در آن روز امر منکر و زشت به کار نیک تبدیل خواهد شد و مردم، کار نیک را زشت می پندارند. فرد خائن را امین به شمار خواهند آورد و امانتدار را خائن. دروغگو را صادق خواهند شمارد و راستگو را دروغگو.»

سلمان باز هم پرسید:«ای رسول خدا! آیا واقعا چنین اموری تحقق خواهد یافت؟»

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«آری، قسم به کسی که جانم در دست اوست! در آن دوره، زنان به مقام حکومت و کنیزان به مقام مشاوره خواهند رسید. کودکان بر منبر خواهند نشست. دروغگویی به نکته سنجی و زکات به غرامت و فی ء به غنیمت تبدیل خواهد شد. فرد به پدر و مادرش ظلم و به دوستش نیکی خواهد کرد. همچنین ستارگان دنباله دار ظهور خواهند کرد.»

سلمان باز هم پرسید:«ای رسول خدا! آیا این امور تحقق خواهد یافت؟»

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«آری، ای سلمان! در آن زمان ، زن نیز مانند شوهرش به تجارت خواهد پرداخت و باران های بی موقع خواهد بارید. انسان های بزرگوار مورد خشم و غضب خواهند بود. افراد نیازمند تحقیر خواهند شد. بازارها نزدیک و در دسترس خواهند بود. در آن زمان هرگاه شخصی بگوید:چیزی نفروخته ام یا سودی نکرده ام، به معنای نکوهش و انتقاد از خداوند خواهد بود.»(خدا را مقصر می دانند.)

سلمان با تعجب فراوان بار دیگر پرسید:«ای رسول خدا! آیا این امر اتفاق خواهد افتاد؟»

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:«آری! قسم به کسی که جانم در دست اوست ، چنین خواهد شد. ای سلمان! در آن زمان گروهی بر آنها حکومت خواهند کرد که چنانچه زیردستانشان سخنی بگویند ، آنها را خواهند کشت و در صورت سکوتشان به اموال و ناموس آنها تجاوز خواهند کرد تا آنها را به تملک خودشان درآورند و ناموسشان را لکه دار کنند. آری، حاکمان ظالم خون آنها را خواهند ریخت و ترس و کینه، قلب های مردم را فرا خواهد گرفت و ترس، خوف، بیم و نگرانی بر آنها چیره خواهد شد.»

سلمان بار دیگر پرسید:«ای رسول خدا! آیا این امر اتفاق خواهد افتاد؟»

رسول خدا بار دیگر قسم خورد که همه ی امور فوق روی خواهد داد. ....

ادامه دارد....

منابع:

-تفسیر قمی ج 2 ص 279

-قرآن مبین همراه با تفسیر روایی البرهان ((تفسیرآیه 18 سوره محمد (ص) ))

/ 0 نظر / 3 بازدید