چند جمله از کلام نورانی امام جواد علیه السلام

حضرت محمد تقی علیه السلام فرمود:«مومن به سه خصلت نیاز دارد:توفیق الهی، پند پذیری از خویش و پذیرش از کسی که پندش می دهد و هرکس برای تحقق هوای نفس خویش راه راست از تو پوشیده دارد، دشمنت داشته است.نیازها به امید برآورده می شوند و با قضای الهی، فرود می آیند و تندرستی بهترین بخشش الهی است.»

و فرمود:«به اندازه ی ترس باید محافظه کاری داشت، گذر زمان ، اسرار نهانی را بر تو می گشاید و کسی که هم پیمان خدا شد، خداوند او را از نظر دور نمی دارد و کسی که خدا را بخواهد ، دامنش آلوده نمی شود.زنهار از دوستی و همنشینی با آدم های بد ، دوری کن که چنین کسانی همچون شمشمیر آخته هستند.ظاهری آراسته و باطنی زشت دارند، خیانت کسی همان بس که امین خائنان باشد.عزت مومن بی نیازی او از مردم است و شهوت ران از لغزش در امان نمی ماند.»

منبع:زندگینامه چهارده معصوم ص 84

مولف:محمد عباد زاده کرمانی

/ 0 نظر / 3 بازدید