موعظه ای از امام حسین علیه السلام


يك اندرز از امام حسين عليه السلام

-من شما را به تقواي الهي سفارش مي كنم و از روزهاي او شما را بر حذر مي دارم و پرچم ها و نشانه هايش را برايتان برافراشته مي سازم. گويا آنچه ترسناك است با ورودي هولناك و فرودي ناشناخته و مزه اي ناگوار در رسيده تا به جانهاي شما در آويزد و ميان شما و عمل فاصله اندازد؛پس در مدت عمر باقي مانده در سايه تندرستي خود چنان در انجام عمل نيك شتاب كنيد كه گويا ناگهان آن بر شما شبيخون خواهد زد و شما را از روي زمين به درون زمين خواهد كشاند و از فراز آن به پستي و از انس آشنايان و دوستان به وحشت تنهايي و جدايي و از آسايش و روشنايي به تاريكي و از فضاي گشاده به فضاي تنگ خواهد انداخت. آنجا كه نه به ديدار خويشاوند روند، نه از بيماري عيادت نمايند و نه به فريادگري پاسخ گويند. خداوند ما و شما را بر هراس هاي آن روز ياري فرمايد و ما و شما را از شكنجه آن نجات بخشد و براي ما و شما پاداش شايانش را شامل نمايد.

اي بندگان خدا اگر همين دنيا آخرين چشم انداز شما و منزل نهايي تان بود، ارزش آن را داشت كه انسان غم هاي خود را بزدايد و آن را به بوته فراموشي سپارد و تلاش و كوشش خود را در راستاي رهاسازي خويش از دست آن به كار گيرد ولي چگونه چنين باشد در حالي كه پس از اين جهان در گرو اعمال خويش است و براي رسيدگي به حسابش بازداشت خواهد شد. نه ياوري دارد كه او را باز دارد و نه پشتيباني دارد كه از او حمايت نمايد. در آن روز ايمان آوردن كارساز نباشد اگر در دنيا بي ايمان بوده است يا با داشتن ايمان خيري كسب نكرده است. «بگو: منتظر باشيد كه ما هم منتظريم» سوره انعام ، آيه 158 .

شما را به تقواي الهي سفارش مي كنم؛زيرا خدا ضمانت داده كه هر كس اهل تقوي باشد از وضعي كه مورد پسندش نيست به وضع پسنديده و دلخواهش منتقل سازد«و از جايي كه حسابش را نمي كند، به او روزي رساند» سوره طلاق ، آيه 3 .

مبادا تو از كساني باشي كه بر گناهان بندگان خدا بيمناك است ولي از عقوبت گناه خويش آسوده خاطر زيرا خداي تبارك و تعالي در باره بهشتش فريب نمي خورد و دستيابي به آنچه نزد خداست جز به اطاعت از او-اگر خدا خواهد-امكان پذير نيست.


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم

منبع:تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله ج۲ ص ۲۳۹

/ 0 نظر / 75 بازدید