سخنان گهرباری از امیرالمومنین علیه السلام

-«کسی که خدای سبحان را به یکتایی و یگانگی بشناسد ، هیچگاه او را به خَلق تشبیه نکند.»

-«چه بزرگ است بردباری خدای سبحان از آنان که اهل عناد و دشمنی هستند، و چه بسیار است گذشت و عفو او از بندگان ولخرج و اسرافکار.»

-«آدم بدکار را به وسیله ی کار نیک خود اصلاح کن، و با سخن زیبایت دیگران را به کار خیر رهنمون باش.»

-«به معروف امر کن و از منکر نهی کن، به کار خیر عمل کن و از کار بد مردم را بازدار.»

-نیک بخت ترین مردم کسی است که فضیلت و برتری ما را شناخته و به وسیله ی ما به خداوند تقرب جسته و دوستی و محبّت ما را پاک و خالص داشته و آنچه را ما بدان ترغیب کرده انجام دهد، و از آنچه ما از آن نهی کرده ایم باز ایستد ، پس چنین کسی از ما است و در سرای ماندنی با ما است.»

-«بهترین حسنات (کارهای نیک) محبت و دوستی ما است، و بدترین بدی ها بغض و دشمنی ما است.»

-«دنیا زندان مومن است ، و مرگ هدیه و پیشکش او و بهشت منزلگاه اوست.»

منبع:غررالحکم

/ 0 نظر / 3 بازدید