آخرالزّمان از دید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله- بخش سوم

در جایی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:«زمانی برسد که از قرآن، جز رسم الخطّی و از اسلام، جز نامی برای مسلمانان نماند، آنچنان که گروهی در جهان به دین خدا خوانده شوند در حالی که همین گروه از هر کسی از اسلام دورتر باشند. مسجدهایشان از حیث ساختمان ، آباد ولی از نظر هدایت، خراب باشد.

در میان مردمانشان قرآن و اهل آن در اقلیّت باشند. مومنانشان در میان مردم باشند ولی در میان آنها نباشند، با مردم باشند ولی به راستی با مردم نباشند، زیرا هدایت با ضلالت همراه نیست گرچه در کنار یکدیگر باشند.»

«روزگاری خواهد آمد که مردمانشان به پراکندگی مصمم باشند و از هماهنگی و اتفاق نظر و اتحاد به دور شوند. آن چنان به قوانین اسلامی بی اعتنا بشنود که گویی آنان خود پیشوای قرآن بودند نه قرآن پیشوای آنها. از حق جز نامی نزد آنها نمانده باشد و از قرآن جز خط و ورقی نشناسند. بسا یکی در درس قرآن و تفسیر وارد شود ، هنوز جا خوش نکرده از دین خارج شود و چون در آخرالزّمان دینتان دستخوش افکار گوناگون و روایات جدید شود، کمتر کسی از شماست که دینش را حفظ کند.»

منبع:نرم افزار آخرالزّمان و ظهور – مخصوص موبایل

/ 0 نظر / 3 بازدید